Naše činnost

Specializujeme se na tyto činnosti:

-   project management staveb

-   organizace a řízení stavebních projektů

-   technický dozor stavebníka

-   koordinátor BOZP na staveništi

-   realizace staveb

S kolegy zajišťujeme chronologický vývoj celé stavební investice. Od myšlenky a důkladné přípravy, přes pečlivý dohled nad realizaci až do fáze dokončení a předání díla ke spokojenému užívání klientem. Jsme mozkem celého stavebního procesu. 

Práce je založena na odborných znalostech a dlouhodobých zkušenostech s rekonstrukcemi a novostavbami bytových domů, administrativních budov, hotelových komplexů, obchodních center, výrobních a skladovacích areálů.

Klient a jeho projekt je vždy na prvním místě a je pro nás zásadní porozumět chystanému investičnímu záměru. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně – rozebereme požadavky, navrhneme optimální řešení a zajistíme hladký průběh celé realizace stavby. Výsledkem naší práce je „projekt šitý na míru“ odpovídající požadavkům spokojeného klienta.

Dbáme na to, aby každý projekt byl co nejvíce šetrný k životnímu prostředí.

Reference

Příprava realizace

Inženýrská činnost

Zajištění potřebných povolení nutných pro provedení stavby - územní rozhodnutí, stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy, kolaudační rozhodnutí, komunikace se státní správou v průběhu výstavby.

Výběr dodavatele stavby

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby nebo jednotlivých dodavatelů řemesel.  

Zasmluvnění dodavatele

Zajištění smluv o dílo dle platné legislativy. Smlouvy jsou vyhotoveny právní kanceláří, která se specializuje na stavební problematiku.

Dohled nad realizací stavby

Technický dozor stavebníka ( TDS )

Zastupování klienta ve věcech technických. Důsledná kontrola prováděných stavebních prací, projednání technických řešení jednotlivých konstrukcí a výrobků, kontrola výrobních dokumentací, řešení technických změn, kontrola čerpání rozpočtu, dodržování harmonogramu stavby, operativní řešení změn ve všech fázích výstavby.  

Koordinátor BOZP na staveništi ( Bezpečnost a ochrana zdraví při práci )

Nastavení a dodržování režimu k zajištění BOZP na staveništi všemi dodavateli a účastníky  stavby. Vše v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Dokončení realizace

Kontrola dokončené stavby

Vyhotovení podrobného soupisu vad a nedodělků s jasným určením kdo a kdy závady odstraní. Následná kontrola do úplného odstranění všech závad.

Předání díla uživateli bez vad a nedodělků

Předání bezchybně dokončeného díla k užívání klientem. Zaškolení personálu k obsluze všech technických zařízení a seznámení se záručními lhůtami,  zavedení revizních knih. Sepsání detailního protokolu o předání a převzetí díla.

Kompletní facility management

Kompletní údržba nemovitostí zahrnuje:

  • Havarijní servis nemovitostí
  • Zajištění oprav nemovitostí
  • Zajištění pravidelných revizí
  • Pravidelná kontrola objektů
  • Ekonomický servis 

Kontakt

Adresa kanceláře

ORSICO s.r.o.
areál Svit
House 64/2
Sedmdesátá 7055
Zlín 760 01

Telefon: +420 724 878 774

E-mail: info@orsico.cz